ગાય માતાના સર્વાંગી વિકાસ માટે સંવર્ધન, ગૌપાલન, ગૌરક્ષણ તથા તમામ પ્રાણીઓના કલ્યાણ અર્થે જીવદયાના હેતુ માટેની તમામ કામગીરી સંઘ કરે છે.

Shree Gujrat Rajya Gaushala Panjrapol Sangh

    • wordpress

ગાય માતાના સર્વાંગી વિકાસ માટે સંવર્ધન, ગૌપાલન, ગૌરક્ષણ તથા તમામ પ્રાણીઓના કલ્યાણ અર્થે જીવદયાના હેતુ માટેની તમામ કામગીરી સંઘ કરે છે.